Η επιχείρηση ΡΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», προϋπολογισμού 80 εκατ. Ευρώ.  Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

  • στο λιανικό εμπόριο
  • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
  • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 67.580,00  € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 33.790,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Μεταφορικά μέσα
  • Δαπάνες Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
  • αύξηση της κερδοφορίας της
  • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών
  • αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
  •  

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.

epavek-botom